REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG DIETETYCZNYCH MATKI POLKI DIETETYCZKI

1. Pojęcia i informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez dyplomowanego dietetyka Martę Pawłuszek- MATKĘ POLKĘ DIETETYCZKĘ.

Klient/Pacjent – każda osoba, która, ukończyła 18 rok życia i korzysta z usług dietetycznych, niepełnoletnia za zgodą rodzica.

Materiały – diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, pisemne materiały edukacji żywieniowej, zwane w dalszej części także dietą.

Regulamin dotyczy konsultacji bezpośrednio w gabinecie, domu klienta/pacjenta, on-line lub drogą telefoniczną.

Każdy klient/pacjent korzystający z usług dietetycznych godzi się i akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Jeżeli pacjent nie zgadza się z którymś z podpunktów podczas współpracy z dietetykiem wymagane jest poinformowanie go oraz złożenie pisemnego oświadczenia.

2. Prawa i obowiązki Pacjenta

Pacjent osobiście udziela dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu żywieniowo-medycznego, który jest niezbędny do ułożenia przez dietetyka prawidłowej diety i ustalenia odpowiednich zaleceń dietetyczno-zdrowotnych.

Pacjent w trakcie korzystania z usług dietetyka zobowiązany jest podawać dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować dietetyka o ich zmianach.

Pacjent nie może samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez dietetyka dietach, ma obowiązek konsultowania z dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń dietetyka i ułożonych przez niego diet.

W przypadku udzielenia przez pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia, dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez pacjenta ułożonej diety.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

Gdy podczas wywiadu żywieniowo-medycznego pacjent nie udzielił pełnej odpowiedzi na pytanie o gustach kulinarnych lub stanie zdrowia, może uzupełnić brakujące informacje PRZED rozpoczęciem układania diety przez dietetyka. Jeśli zorientuje się o tym później, wówczas dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za skutki stosowania diety ani za gust kulinarny.

W razie uzasadnionej potrzeby pacjent kontaktuje się z dietetykiem za pomocą poczty e-mail, telefonu lub za pośrednictwem platformy Facebook, Instagram.

Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez dietetyka dietę.

Pacjent ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.

W przypadku gdy pacjent zakończy dietę i będzie miał życzenie pokazać jej rezultaty w postaci zdjęcia „przed” oraz „po” może przesłać je za pośrednictwem poczty mailowej, Facebooka lub Instagrama. Jest to równoznaczne ze zgodą pacjenta na jego umieszczenie na stronie internetowej www.matkapolkadietetyczka.pl oraz mediach społecznościowych: Facebook czy Instagram.

Podczas pierwszej wizyty pacjent dokonuje pełnej wpłaty za ułożenie indywidualnej diety, jadłospisu lub badanie składu ciała.

3.Prawa i obowiązki Dietetyka

Dietetyk podczas pierwszego spotkania przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-medyczny z pacjentem. Pacjent tym samym dostarcza dane potrzebne do ustalenia indywidualnych zaleceń żywieniowych i ułożenia diety.

Po spełnieniu powyższych obowiązków przez pacjenta, dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie do 7 dni roboczych od spotkania po otrzymaniu płatności za usługę.

W razie uzasadnionej potrzeby dietetyk kontaktuje się z pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz platformy Facebook, Instagram.

Dietetyk ma prawo zerwać współpracę z pacjentem, w takim wypadku dietetyk zwraca pacjentowi pieniądze za niewykonaną usługę.

4. Procedura diagnostyczno-konsultacyjna

Gabinet świadczy usługi w formie wizyt stacjonarnych lub w formie elektronicznej – drogą e-mail lub/i za pośrednictwem elektronicznych formularzy i komunikatorów internetowych. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu.

Konsultacja za pośrednictwem usługi on-line polega na zadaniu pytania przez pacjenta wraz z dokładnym opisem problemu i jeśli to możliwe załączeniem wyników przeprowadzonych, aktualnych badań pacjenta oraz udzieleniu odpowiedzi przez MATKĘ POLKĘ DIETETYCZKĘ na to zapytanie. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest płatna.

Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego pacjenta w związku z zawarciem umowy cywilnoprawnej, stanowią własność intelektualną gabinetu i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody właściciela gabinetu jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiedzialnością karną oraz majątkową.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z oferowanych usług spowodowany wadliwym funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych lub telekomunikacyjnych pacjenta lub gabinetu, jak również za szkody powstałe z powodu wadliwego funkcjonowania urządzeń lub jego oprogramowania po stronie pacjenta lub gabinetu.

Usługa on-line poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania pomiędzy pracownikiem gabinetu, a pacjentem. W przypadku, gdy o ustalonej godzinie realizacji usługi oraz w okresie następnych 15 minut pacjent nie skontaktuje się z gabinetem, a po stronie pracownika gabinetu zachodzi gotowość do świadczenia usługi, wówczas powoduje to BRAK obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez pacjenta oraz oznacza prawidłowe wykonanie usługi.

Pacjent po dokonaniu stosownej zapłaty otrzymuje link do strony z formularzem lub formularz w formie dokumentu elektronicznego z wywiadem dietetycznym. Informacje, których pacjent w nim udziela powinny być zgodne z prawdą i szczegółowe. Pacjent chcący skorzystać z usługi on-line zobowiązany jest opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełniony plik wywiadu pacjent zatwierdza w formularzu elektronicznym lub odsyła na adres e-mailowy dietetyka ( matka.polka.dietetyczka@gmail.com). Na tej podstawie dietetyk opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania. Jeżeli podane przez pacjenta informacje są nie wystarczające do wykonania usługi lub usługi on-line, dietetyk może zwrócić się do pacjenta z zaleceniem wykonania dodatkowych badań.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych badań w celu dokonania dokładnej analizy przypadku. Jeżeli występują podejrzenia chorób, w związku z dolegliwościami dietetyk może zlecić dodatkowe badania: m.in. badania krwi. Wiązać się to może z dodatkowymi kosztami, których wysokość zależna jest od złożoności problemu, ilości i jakości badań, obowiązujących na rynku cen.

Dietetyk w trakcie konsultacji on-line informuje pacjenta o konieczności wykonania badań lub badań dodatkowych. Gabinet przekazuje wówczas pacjentowi informację do laboratorium, jakie badania pacjent powinien wykonać. Pacjent wykonuje badania na własny koszt, który zależny jest od zakresu, ilości badań.

W przypadku odmowy wykonania badań lub badań dodatkowych przez pacjenta lub nie wykonania zleconych badań gabinet ma prawo zakończyć współpracę z pacjentem. Opłaty pobrane od pacjenta nie podlegają w takiej sytuacji zwrotom.

Uzyskana za pośrednictwem usługi on-line informacja nie może stanowić dla pacjenta wyłącznej podstawy do podejmowania działań o charakterze zdrowotnym, a w szczególności do stosowania bądź niestosowania określonej przez lekarza terapii, przyjmowania lub nie przyjmowania leków itp. Nie może być także traktowana jako diagnoza lekarska. Usługi świadczone przez dietetyka mają charakter opiniodawczy i wskazują na właściwe i zgodne z obowiązującymi normami zasady żywienia i/lub stosowania form wysiłku fizycznego.

Rezerwacja pierwszej wizyty może być dokonana telefonicznie pod nr tel. 798162145, bądź przez portale społecznościowe: Facebook, Instagram lub mailowo pod adresem: matka.polka.dietetyczka@gmail.com . Dokonanie rezerwacji wizyty wiąże się z koniecznością bezzwłocznego uiszczenia stosownej opłaty za usługę zgodnie z cennikiem.

Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż dietoterapia jest procesem złożonym oraz długotrwałym, często podzielonym na etapy. Dieta oraz suplementacja nie są przeznaczone do dożywotniego stosowania bez kontroli gabinetu. Zalecenia te są dostosowane do stanu pacjenta zgodnie z wiedzą dietetyka z ostatniej konsultacji. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i kontroli dietetyka.

Diety, wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania, wysyłane są na adres mailowy podany przez pacjenta bądź są odbierane przez pacjenta osobiście u dietetyka.

5. Zasady płatności i regulowania należności za usługi

Podczas pierwszego spotkania pacjent dokonuje pełnej wpłaty gotówką lub przelewem.

Porady i usługi wykonywane są z opłatami zgodnie z cennikiem na stronie.

Świadczenie z zakresu usług długoterminowych

Usługą długoterminową nazywamy każdy rodzaj świadczenia, za który zostało zapłacone z góry na więcej niż jedną wizytę lub jadłospis.

Czas realizacji usługi:

1 miesiąc- musi być zrealizowana w przeciągu maksymalnie 1,5 miesiąca

2 miesiące- musi być zrealizowana w przeciągu maksymalnie 2,5 miesiąca

3 miesiące- musi być zrealizowana w przeciągu maksymalnie 3,5 miesiąca

Chyba, że strony umówią się inaczej.

Dietetyk jest zobowiązany umożliwić realizację wykupionej usługi, po stronie pacjenta leży obowiązek umawiania wizyt tak , aby zmieścić się w podanych terminach.

Wszystkich pacjentów obowiązuje cennik umieszczony na stronie Gabinetu pod adresem:

https://www.matkapolkadietetyczka.pl/strona-glowna/

Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż po spełnieniu świadczenia przez gabinet nie jest możliwe odstąpienie od umowy przez pacjenta.

Pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie treści cyfrowych, które dostarczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci konsultacji e-mail wysyłanych w formie załącznika w formacie PDF, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, telefonicznie.

6. Reklamacje

Pacjent może złożyć reklamację w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia otrzymania konsultacji lub usługi – w rozpatrywaniu terminu pod uwagę brana jest data stempla pocztowego.

Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez gabinet rozpatrywane są indywidualnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji na adres gabinetu – ul. Matejki 25/8, 76-100 Sławno. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane identyfikacyjne pacjenta, zakres reklamacji oraz przyczyny jej zgłoszenia, datę i podpis osoby zgłaszającej reklamację.

W przypadku gdy reklamacja pacjenta uznana zostanie za zasadną. Gabinet może zaoferować pacjentowi inną formę wykonania usługi albo inną usługę o tej samej wartości, co reklamowana przez pacjenta usługa, zgodną z oczekiwaniami klienta lub jeśli jest to niemożliwe, może zwrócić pacjentowi część lub całość wniesionej przez pacjenta opłaty. Zaniechanie udzielenia odpowiedzi na reklamację traktowane jest jako uwzględnienie reklamacji.

Gabinet prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Jednocześnie gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie, a także usuwanie.

Gabinet zapewnia swoim pacjentom i osobom korzystającym z usług i konsultacji gabinetu ochronę prywatności zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Gromadzone są w szczególności takie dokumenty jak:

1) Formularz wywiadu;

2) Karta informacyjna pacjenta;

3) Wyniki badań pacjentów w formie dokumentów lub skanów;

4) Zapisy konsultacji on-line;

5) Inne dokumenty i materiały uzyskane od pacjentów.

Niektóre dane gromadzone i administrowane przez Gabinet mogą stanowić dokumentację medyczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, w związku z powyższym gabinet zapewni właściwy sposób postępowania z takimi danymi.

Pacjent wyrażający wolę skorzystania z konsultacji lub usług oferowanych przez gabinet zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych tzw. wrażliwych. W przypadku wyrażenia przez pacjenta oraz osób konsultujących się z gabinetem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym także w celach marketingowych, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres mailowy: matka.polka.dietetyczka@gmail.com

Dane osobowe pacjentów oraz osób konsultujących się z gabinetem, a także dokumentacja pacjentów przechowywane są przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów i jest to konieczne dla prawidłowego funkcjonowania lub wykonania umów z pacjentami. Po tym okresie dane te oraz materiały zostaną z usunięte.

Wszystkie dokumenty sporządzane przez dietetyka, a także dokumenty uzyskiwane podczas wykonywania działalności gabinetu, w tym dokumenty, zdjęcia, zaświadczenia, oraz inne materiały pochodzące w szczególności od pacjentów są przechowywane i archiwizowane na potrzeby gabinetu i pracy z pacjentami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby do tego niepowołane.

7. Odwoływanie i przekładanie wizyt, zmiany oraz zwroty

Wszelkie zmiany dotyczące terminu konsultacji lub realizacji usługi należy zgłaszać w formie pisemnej za pośrednictwem portali społecznościowych: Facebook, Instagram, poczty elektronicznej i kontaktu telefonicznego z zachowaniem terminu co najmniej 48 godzin od wizyty.

W przypadku odwołania lub przełożenia wizyty przez dietetyka pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o zaistniałej zmianie. Jeżeli zmiana będzie kolidowała z terminami pacjenta i wypadnie co najmniej na 24 godziny przed ustalonym wcześniej terminem, a pacjent potwierdzi, iż nie ma możliwości uczestniczenia w konsultacji lub skorzystania z usługi gabinet zwróci całość wpłaconej opłaty.

W przypadku spóźnienia pacjenta na konsultację gabinet zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za całą wizytę i/lub usługę według czasu umówionej wizyty.

Każda dieta jest ustalana indywidualnie, a poprzedza ją szczegółowy wywiad żywieniowo-medyczny na pierwszym spotkaniu. W przypadku, gdy pacjent po otrzymaniu diety zgłasza chęć zmiany poszczególnych potraw (kwestia gustu kulinarnego), w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się modyfikację do 3 potraw w jadłospisie 14-dniowym. Każda większa modyfikacja będzie skutkować zapłatą za usługę jak za nową dietę.

8. Ochrona prywatności

Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności MATKI POLKI DIETETYCZKI znajdują się na stronie: www.matkapolkadietetyczka.pl

9. Postanowienia końcowe

Konsultacje dokonywane przez dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.

Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu dietetyka. Usługi świadczone przez dietetyka nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez pacjenta, z uwagi na złożoność ciała ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety. Ponadto wizyty oparte są na przeświadczeniu, że pacjent nie zataił jakichkolwiek informacji, a w wywiadzie żywieniowo-medycznym oświadczył wyłącznie prawdę.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania diety, zaleceń i/lub suplementacji niezgodnych z wytycznymi przekazanymi przez MATKĘ POLKĘ DIETETYCZKĘ. Pacjent przyjmuje ponadto do wiadomości, że niezastosowanie się lub wybiórcze stosowanie się do zaleceń udzielanych przez dietetyka, a także zatajenie jakichkolwiek informacji lub podanie nieprawdy przez pacjenta może wpłynąć negatywnie na jego stan zdrowia lub w szczególnych przypadkach zagrażać jego życiu.

Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za błędną konsultację lub usługę udzieloną na skutek podania przez pacjenta niepełnych informacji, niepełnego stanu faktycznego danego zagadnienia, nieprzedstawienia wszystkich związanych z danym przypadkiem dokumentów lub/i badań lub podania przez pacjenta nierzetelnych informacji.

Dietetyk może odmówić pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku, gdy:

  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie pacjenta,
  • udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę dietetyka.

MATKA POLKA DIETETYCZKA bez względu na status zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które nabyli w związku ze świadczeniem usług pod groźbą odpowiedzialności karnej i cywilnej. Obowiązek ten nie jest ograniczony czasowo.

Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych regulujących prawo konsumenckie, a w sprawach nieuregulowanych przepisami decyzje podejmuje dietetyk.

Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapisów niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają ogłoszenia na stronie, a ich wejście w życie rozpoczyna się w dniu ogłoszenia zmian na stronie w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu. Pacjentów obowiązuje treść Regulaminu z daty zawarcia umowy.

Aktualny Regulamin może być dostarczany nieodpłatnie (drogą elektroniczną) na wniosek pacjenta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 marca 2021 roku.

ZGODA PACJENTA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług MATKA POLKA DIETETYCZKA. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych leków. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić dietetyka. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów.